lördag 3 december 2016

Förslag till anställningsavtal för politiker och statsanställda .

Förslag till Anställningsavtal för avlönade politiker och statsanställda.


Inom stat och kommun finns det alltid ett kollektivavtal som reglerar en stor del av anställningsvillkoren, exempelvis arbetstider, beredskap, jour och övertidsersättning, semester, sjuklön, föräldralön och tjänstepension. Detsamma gäller arbetsgivare inom privat sektor som är medlem i en avtalsslutande arbetsgivarorganisation eller som själv har tecknat så kallat hängavtal med en arbetstagarorganisation. Villkor i det enskilda anställningsavtalet är automatiskt ogiltiga om de skulle strida mot tvingande regler i kollektivavtalet.

Som förtroendevald har man en särskild förtroendeställning i förhållandet till sina uppdragsgivare,därför bör man ha ett anställningsavtal som visar/reglerar vad det innebär att representera (staten)sitt land, kommuner och landsting.

Jag tycker det borde finnas ett anställningsavtal,som visar en befattningsbeskrivning -och ett ansvarsområde.
(Om det nu inte redan finns)
Det bör finnas regler som den anställde skall uppfylla vad gäller uppträdande och skyldigheter ..som närvaroplikt vid möten och kallelser.
Hur man uppträder på offentliga platser genom att föregå med gott exempel.
Att man t.ex alltid skall i möjligaste mån välja billigaste transportsätt och övernattningskostnader.
Vid traktamente skall samtliga utgifter och representationer följa angivna regler och verifieras med godkända kvitto.

Regler som visar vad som gäller om man ej motsvarar/uppfyller de regler som man kommit överens om.

Vid mindre förseelser skall varning utfärdas och ev. Avgångsvederlag reduceras som motsvarar förseelsen.

Vid allvarligare brister skall tjänsten omgående upphöra och inget avgångsvederlag utgå.
Ev.tjänstebil ,lägenhet/bostad kreditkort skall omgående återlämnas.

Så tycker jag..
Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal måste alla anställningsvillkor som inte följer av lag regleras direkt i anställningsavtalet. En metod är att man i avtalet anger att ett visst kollektivavtals villkor ska tillämpas, annars måste varje enskilt villkor förhandlas fram individuellt. De bör då alltid skrivas in i avtalet. Om det bara finns en hänvisning till arbetsgivarens personalhandbok eller ”vid varje tidpunkt gällande policy” för pension eller sjukförsäkring kan villkoren ensidigt försämras av arbetsgivaren under pågående anställning.
Innan du skriver på ett anställningsavtal bör du gå igenom förslaget till avtal noga med hjälp av Jusek. Om arbetsgivaren hänvisar till ”gällande kollektivavtal” behöver du kontrollera vad det innebär.

Hur bör ett anställningsavtal för en vd se ut?  
Som vd i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen om anställningsskydd (LAS) eller eventuella kollektivavtal. Det är därför helt nödvändigt att du som vd reglerar samtliga anställningsvillkor i ett skriftligt anställningsavtal. I annat fall har du i princip inget skydd alls.