lördag 4 februari 2017

Liten bok om Falköping

Boken om Falköping..

En äldre beskrivning från bl.a "Projekt"  Runeberg ..
Falköping är en gammal uppstad i Skaraborgs län och Wartofta härad, på den s. k. Falbygden, mellan Mösse- och
Ålleberg, vid foten af det förstnämda,
37 3/4 mil från Stockholm och 6 3/4 mil
från Mariestad, af obekant ålder, men
länge liten och oansenlig, till dess nu
genom den strax utmed staden
framgående Vestra Jern vägs-stam banan en
lyckligare epok må hända väntar den
lilla staden. Om man undantager det
ryktbara slaget vid Falköping, såsom det
kallas af historieskrifvarne, och genom
hvilket Sveriges krona från
Folkungaätten öfvergick till den Danska
Margaretha, har Falköping, — »köpingen på
Falan», — icke heller några historiska
minnen att uppvisa. Dock har staden
varit i fiendehand och blifvit bränd af
Danskarne, möjligen tvänne gånger, men
säkerligen en, nämligen år 1566, i
händelse den för år 1450 gjorda uppgiften skulle vara mindre pålitlig.
En fiende af annan och ännu hemskare art, pesten, hemsökte staden år 1710 och härjade der med stor våldsamhet samt bortryckte inom pastoratet icke färre än 400 personer. Men detta är också allt, som Falköpings annaler hafva att meddela om stadens fordna öden.
Falköping, som i slutet af förra 
århundradet hade blott 120 mantalsskrif-na invånare och år 1810 räknade 461,
1842: 574,
1850: 693 och
1858: 964 
inbyggare, lefver för närvarande 
hufvudsakligen af jordbruk och handel, i 
synnerhet med spannmål, hvaraf stora 
qvantiteter införas från den omgifvande 
bördiga slättbygden och afyttras till 
Elfsborgs län. Sedan jernvägen blef 
färdig, hafva, under slutet af 1858 och 
början af 1859, omkring 100,000 
tunnor spannmål, mest hafra, från 
Falköpings station gått ned till Göteborg. 
Staden hade år 1805 endast 5 
handlande, men 1856 steg dessas antal till 
9 med 19 biträden, och erlade 
handels-korpsen i bevillning 111 rdr bko. 
Deremot tyckas handtverkerierna hafva 
sjunkit, ty Falköping, som 1805 hade 31 
handtverksmästare, hade år 1845: 28, 
1850 blott 7; men 1856 hade antalet 
åter stigit till 16, med 9 gesäller och 
lärlingar, hvartill kommo 16 personer, 
som försörjde sig med att åstadkomma 
handtverks-arbeten med egna händer. 
Handtverkare, fabrikanter och 
manufak-turister erlade i bevillning 65 rdr bko. 
Stadens hus och tomter utgjorde 1855 
ett antal af 58 och voro uppskattade 
till 78,700 rdr banko, medan stadens 
jord, 1,536 tunnland eller 121/. 
mantal, hvaraf 652 tunnland åker, 
uppskattades till 59,604 rdr samma mynt, så 
att stadens bela värde uppgick till 
1 38,304 rdr bko. På stadsjorden 
skördades år 1855 inalles 142 tunnor råg, 
424 t:r korn, 1,044 t:r hafra, 34 4 t:r 
blandsäd, 48 t:r ärter och 510 tunnor 
potates. Stadens samtliga statsbidrag 
uppgingo 1855 till en summa af 4,550 
rdr bko, hvaraf för fattigvården 666: 
32, för kleresistaten 450 och för 
stadens styrelse 920 rdr. Stadens 
fabriker utgjordes 1859 af åtskilliga 
garfverier, en snus- och tobaks- samt 
spegelfabrik, en mössfabrik samt ett Svenskt 
och Baierskt bryggeri. Stadens areal 
är 24 tunnland; vapnet 3 höga, 
spetsiga torn; privilegierna bekräftades af 
Gustaf Adolf år 1620. Marknader 
hållas årligen i Januari, Mars, Juni och 
Augusti. Botolfsmessan, i Juni, var 
under katholska tiden fridlyst, och fick då 
ingen sjelfhämd utöfvas. 

Bland Falköpings byggnader märkas: 

Kyrkan, af sten; åldern okänd. (Förmodligen 1100-talet U Lundbergs anmärkning)
Orgelverket förskrifver sig från år 1782. 
På den jernbeslagna kyrkdörren synas 
märken efter kulor, hvilka skola träffat 
densamma under slaget mellan Albrecht 
och Margaretha, hvilket dock svårligen 
torde vara händelsen, emedan detta slag 
sannolikt icke stod vid Falköping, utan 
öfver en mil österut från staden. 
Falköpings pastorat är regalt af l:sta 
klassen i Wilska kontrakt af Skara stift och 
består, utom staden, af annexerna 
Falköpings socken, Thorbjörntorp, 
Frigges-åker och Luttra, tillsammans 793/g 
förmedlade mantal med 2,360 invånare år 
1856. Prestgården utgöres af 2 
mantal; dertill komma stom 1 mantal och 
vederlag 13 tunnor 30 kappar. Staden 
och landsförsamlingen hade 1856 fast 
folkskola med examinerad lärare, som 
undervisade 35 gossar och 39 flickor, 
medan 15 gossar undervisades i 
ällmänt läroverk, 3 gossar och 10 flickor 
hade enskild undervisning, 40 gossar 
och 50 flickor undervisades i hemmet 
samt 7 gossar och 5 flickor saknade 
undervisning. — Ett rymligt skolhus 
påbörjades 1840 och fullbordades efter 
5 år på stadens bekostnad, sedan det 
gamla i flera år varit bofälligt och 
o-dugligt. Rådhuset uppbyggdes 1813, 
och vid samma tid inköptes en tomt 
med vacker och rymlig åbyggnad af 
Gudhems och Wilska härader till 
tingshus. Derjemte har staden en vacker 
byggnad, sedan December 1856 
upplåten till lasarett för länet; rum finnas 
der inredda för läkaren och 40 
patienter. Utanför staden ligger Falköpings 
Jernbansstation och bangård, 4,000 fot 
från staden, vid foten af den jordvall, 
af hvilken Mösseberg omgifves. 
Stationshuset är af 2:dra klassen. 

Falköpings stad, der äfven 
boktryckeri finnes, har riksdagsnummern 70.

Det har varit en del förfrågningar om Falköpings historia.
Jag har försökt mig på att sammanfatta det jag hittat genom lite olika skrifter om vad som hänt och hur vi har det.
Håll tillgodo...

Lite om Historiken om Falköping.
(2016-07-12)

Falköping är unik med alla sina gånggrifter,som bidrar till stadsbilden. Dessa är monumentala stenkammargravar (megalitgravar) byggda för över 5000 år sedan under bondestenåldern.
I staden finns även fornlämningar från bronsåldern och järnåldern. Falköping nämns redan på 1100-talet och 1200-talet.
Den medeltida staden växte upp runt S:t Olofs kyrka, som byggdes på 1100-talet.
Falköping var då en liten stad och hade år 1828 bara 450 invånare.
När Västra Stambanan 1858 byggs förbi Falköping och järnvägsstationen Falköping-Ranten (numera Falköpings Central) anläggs 1½ km norr om staden börjar staden växa.
År 1862 byggdes även Södra Stambanan (Jönköpingsbanan) och Falköping fick ytterligare en järnvägsstation,Falköpings Södra, vilken dock lades ned på 1970-talet.

Länslasarettet byggs 1856 och Mössebergs kurort öppnades 1867. Kring kurorten anlades Mössebergsparken och uppe på platåberget Mösseberg byggdes 1902 ett utsiktstorn.

Många och stora torg har vi alltid haft.
Stora Torget, Trätorget/Fisktorget, Köttorget/Bybrunnstorget....

Det finns åtskilliga dokumenterade händelser och förhållande som visar att Falköping inte spelat en helt obetydlig roll under 1100-talet.
I tidernas begynnelse måste Falbygden varit populärt,eftersom det av Sveriges ca 330 gånggrifter ligger inte mindre än 240 stycken häromkring.
Tätast hopade inom Falköpings gränser.

Vår kyrka , helgad åt S:t Olof byggdes under denna tid.
År 1292 den 5 februari enligt avlatsbrev av påven Nikolaus IV, blev den helgad åt S:t Olof.
Denne var i unga år en norsk Viking,som blev omvänd till kristendomen och gifte sig med Olof Skötkonungs dotter och blev Norges kung 1015,han dog i en drabbning vid Stiklastad den 29 juni 1030 och gravsattes i Nidarosdomen.
Hans främsta attribut var yxan och helgonets popularitet kan ha sina rötter i asatron, som asaguden Tor, handlingskraftig , våldsam och bullrig, Tor hade ingen yxa men väl en hammare!

Namnet Falköping,betyder Handels-och marknadsplats på Falan.

Biskop Brynolfs stadga år 1281,talar om :"Falucopongs skiaeppu"(Falköpings skäppa).
Detta var en i Västergötland utgående naturaskatt till kyrkan.
Detta innebar att det fanns en del att hämta här i stán på den tiden.
Detta sädesmått , nämndes fram till 1419.

Kyrkan är väl nästan den enda byggnaden som stått kvar genom åren  av skövlingar och bränder !

Danskarna var här under början av 1600-talet, med plundring och bränder som följd.

Konung Albrecht blev av drottning Margaretha slagen.

Några kulhål finns fortfarande kvar efter dessa i Kyrkans dörr. (Tror man)

Invånarantalet i staden var på den tiden inte större än att hela befolkningen kunde inrymmas där.
De flesta flydde nog med sina djur , annars var de ju dömda till svält oxå!
De fick väl "varsel",så att de kunde dra sig undan i god tid får man hoppas.

Under 1500-talet var det nog inte så mycket bevänt med staden.
Det mesta flyttades åt Skarahållet till, med konungar och andra potentater.

År 1795 den 15 oktober brann det i vår stads centrum.

År 1796 fanns det enbart 432 invånare i staden (den minsta av Västergötlands städer) och i mitten på 1800-talet ca 800st.

Även vägnätet var mycket dåligt runt Falköping.
Våra grannstäder Skövde och Skara hade däremot mycket goda vägar.
Skara hade t o m förmånen att ha den viktiga E 3:an.

I Falköping fanns det väl inte så många vackra och bra hus att bevara.
Det har varit en del bränder som förstört några.

Det gamla bageriet vid Repslagaregatan och Silfvénska huset i hörnet av Storgatan/Prästgatan är hittills bevarade för eftervärlden.
Även några fattigmansstugor från mitten av 1800-talet vid Hästbacken på Trädgårdsgatans övre del finns kvar.

Det finns ett gammalt gatuparti i staden,som jag tycker borde bevaras för kommande släkten. Det är Rödestensgatan från Nygatan till Repslagaregatan.
Dessa gator såväl som husen,visar hur fattigt folk och några lite mer välbärgade byggde och bodde för ett hundratal år sedan.

Inte förrän vi fick järnvägen och västra stambanan Stockholm-Göteborg år 1858, blev det lite fart på verksamheten i Falköping.

Vi hade dock ett mycket fint Länslasarettet, som vi tyvärr blev av med!

Idag,år 2016 har vi inte mindre än fem decentraliserade Centrum och ingen större industriell verksamhet, utöver Kinnarps och Gyllensvaans i Kättilstorp.
Vi har även fått en "Dry Port",som skall ta hand om andras varor.

2017 kommer H&M till Köttorget,som även kommer att få en uppfräschning till det bättre .
Vi får hoppas att denna satsning även bidrar till en ansiktslyftning av Stora Torget...

Vi får väl gilla läget och försöka vara så optimistiskt realistiska vi kan.

Kommunen arbetar för det "Goda Livet."
Kommunens affärsidé/slogan är följande:
"Det är det unika som är intressant
I Falköping lyfter vi fram värden som är unika för vår bygd.
Vi är stolta över vår megalitkultur, goda kommunikationer, det fantastiska platålandskapet och matkulturen på Falbygden.
Det globala samhället.
Cittaslow är ett internationellt nätverk av små städer med en lokal identitet i en global värld.
Vi värnar om lokala råvaror och produkter med hög kvalitet samt arbetar för en hållbar utveckling i balans och harmoni.
-  Det goda livet."

Nu skall förhoppningsvis även "Plantis" få ett ansiktslyft!

En ganska så trygg och säker kommun och nu (2016)med ett rikt utbud av olika nationaliteter.

Vi har ett fint Odenområde,med fina idrottsanläggningar och bad.
Mösseberg är en stor tillgång för rekreation på olika sätt.
Vi har numera en fin och nybyggd skola. (Ållebergsgymnasiet )

Det som i dag drar mest, är väl "Osten" på Göteborgsvägen!

Lite om stadsdelarna.
Anneborg är en mindre stadsdel i norra delen av staden.
Bestorp är egentligen två stadsdelar med villabebyggelse i västligaste delen av staden: Södra Bestorp och Norra Bestorp. Dessa har fått namn efter byn Bestorp, som under medeltiden hade en rundkyrka.
Brogärdet och Dotorp.
Falevi är stadsdelen som förr kallades Stadsmossen. Här finns idrottsanläggningen Falvi, Falevi industriområde, reningsverket och soptippen. Fredriksberg.
Gamla stan är en stadsdel med äldre träbebyggelse strax söder om Stora Torget i centrum.
Jättene är stadsdelen längst i norr. Här ligger Falbygdsklinikerna och sedan 1990-talet även Sjukhuset i Falköping (SiF).
Kyrkerör är stadsdelen mellan centrum och Ranten.
Stadsdelen är uppkallad efter gånggriften Kyrkerör i Planteringsförbundets park.(Plantis) Även Kyrkerörsskolan ligger här.
Mösseberg är den stadsdel som växte fram mellan Falköpings Central och Mössbergs kurort i slutet av 1800-talet. Mössebergsparken och Mössebergskyrkan räknas till denna stadsdel.
Ranliden.
Ranten är stadsdelen som under senare delen av 1800-talet växte upp kring Falköpings Central en dryg kilometer från det dåvarande Falköping (nutidens centrum).
Tåstorp är en stadsdel med villabebyggelse i östra delen av staden.
Vilhelmsberg är en stadsdel med villabebyggelse i sydöstra delen av staden.
Vilhelmsro är en stadsdel med äldre hyreshus och nyare villabebyggelse söder om Gamla stan.
Västertull utgörs av den västra delen av stadens centrum. Ursprungligen området kring den västra stadsporten.
Åttagården är en stadsdel i östra delen av staden. Området har både hyreshus, villor och industrier.
Östertull utgörs av den östra delen av stadens centrum. Ursprungligen området kring den östra stadsporten.
Här finns Polishuset.

Några sevärda resmål "runt" Falköping.
Alphems arboretum, skog och växter i Floby.
Cesarstugan (Bondens år i museet )i närheten av Fornborgen (Tunhem), nordöstra sidan av Mösseberg.
Ekehagens forntidsby, mellan Kinnarp  och Åsarp(mot Ulricehamn)
Ekornavallen som ligger mot Skara till via en liten väg som går via Torbjörntorp mot Varnhem.
Göran Löfwings konstcafé och utställning, samma väg som till Ekornavallen/Hornborgarsjön, via Torbjörnorp mot Varnhem.
Träleborg/Fornborgen på Mösseberg i närheten av Cesarstugan.
Vrågården med Älgsafari bl.a ,väg  mot Skövde.
Ålleberg, mot Jönköping.
Åsle tå, mot Tidaholm, avfart vid Flygplatsen.
Välkomna till "Nasko!"